Kennemerhart en Zorggroep Reinalda bereiken akkoord over fusie

13 december 2021

Op basis van het interne fusieonderzoek besluiten Zorggroep Reinalda en Kennemerhart te gaan fuseren. De Raden van Toezicht steunen dit besluit. Vanaf januari start het externe traject voor het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM. Als ook dat leidt tot akkoord zal de fusie begin juli 2022 een feit zijn.

Krachten bundelen in regio Kennemerland

Ouderenzorgorganisaties Zorggroep Reinalda en Kennemerhart zijn op veel punten gelijkwaardig.
Beiden leveren persoonlijke en kwalitatieve zorg en zijn financieel gezond. Door een fusie menen zij de kwaliteit en continuïteit van de ouderenzorg nog beter te kunnen garanderen in de regio. Er ontstaat
meer slagkracht om flexibel en innovatief de uitdagingen tegemoet te treden. Zoals: de sterke
vergrijzing die vaak zwaardere zorgvragen met zich meebrengt, de arbeidsmarktkrapte in de
ouderenzorg en het leveren van zorg thuis. En een fusie helpt de ambities t.a.v. specialisering,
modernisering van huisvesting en zorgtechnologie beter te realiseren. Voor medewerkers draagt een
fusie bij aan ruimere ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. Voor bewoners en cliënten genereert een fusie meer keuzevrijheid in het dienstenpakket van wonen, zorg en welzijn.

Lange samenwerking

Zorggroep Reinalda en Kennemerhart zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze zijn reeds lange tijd met
elkaar in gesprek over hoe het beste invulling te geven aan de uitdagingen ten aanzien van de
ouderenzorg in de regio. Ze werken al jaren intensief samen op diverse terreinen. Er wordt een
duidelijke meerwaarde ervaren op organisatie-, bestuurders- en medewerkersniveau.

Toekomstgericht

Kennemerhart en Zorggroep Reinalda zijn ervan overtuigd dat een mogelijke fusie een waardevolle
bijdrage levert aan de ouderenzorg in de regio Kennemerland. De twee organisaties zien het als hun
verantwoordelijkheid om elke oudere die zorg en aandacht te kunnen bieden die hij of zij nodig heeft.
“Het is tijd om een volgende stap te zetten in deze samenwerking”, zegt Audrey van Schaik, voorzitter
Raad van Bestuur Kennemerhart. “We zijn ervan overtuigd dat wij samen bewoners en cliënten in
onze regio nog beter kunnen ondersteunen en samen sterker en beter voorbereid zijn op de enorme
opgave in de ouderenzorg die er nu en in de toekomst ligt.”
“Het complementaire karakter van het aanbod en de grote verwantschap in missie, visie en beleid zijn
belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een succesvolle integratie. Daarbij zijn wij verheugd
dat onze humanistische identiteit behouden blijft op locatie Reinaldahuis. De constructieve en
plezierige samenwerking die is ervaren in aanloop tot het voorgenomen fusiebesluit van managers,
medezeggenschap en raden van toezicht, geeft veel vertrouwen voor de volgende stappen in het
proces.”, voegt Carolien Koning toe, bestuurder Zorggroep Reinalda.

De ondernemingsraden, de (V)VAR, de medische adviesraad en de cliëntenraden steunen de
voorgenomen fusie.