Ouderenzorgaanbieders Kennemerland luiden de noodklok over dreigend tekort aan huisvesting voor zorgbehoevende ouderen

7 januari 2021

Bron: https://www.sintjacob.nl/nieuws/ouderenzorgaanbieders-kennemerland-luiden-de-noodklok-over-dreigend-tekort-aan-huisvesting-voor-zorgbehoevende-ouderen/

De ouderenzorgaanbieders in de regio Kennemerland doen een dringende oproep aan gemeenten, woningcorporaties en financiers om gezamenlijk actie te ondernemen ter voorkoming van het dreigend tekort aan huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben. 

De ouderenzorgorganisaties Sint Jacob, Kennemerhart, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda en Viva! Zorggroep hebben samen met zorgkantoor Zilveren Kruis een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkeling tot aan 2040 van de vraag en aanbod van woonplekken voor zorgbehoevende ouderen. Uit dit door onderzoeksbureau Gupta uitgevoerde onderzoek blijkt dat de demografische ontwikkelingen in de regio zorgen voor een sterk groeiende vraag naar woningen voor ouderen met een zware zorgvraag.

Dreigend tekort ouderenhuisvesting

Op dit moment beschikken de zorgorganisaties in de regio Kennemerland gezamenlijk over 4.670 woonplekken voor mensen met intensieve verpleging of verzorging vanuit de Wet langdurige zorg. In 2040 zullen er tot 50% meer van dit soort woonplekken nodig zijn. Dit betekent dat het tekort aan woningen voor ouderen met een zware zorgvraag zal oplopen tot ongeveer 2.000 woningen in 2040. 

“De conclusies uit het rapport geven duidelijk de urgentie aan om met zorgorganisaties, gemeenten, woningbouwcorporaties en financiers gezamenlijk snel actie te ondernemen”, aldus Eduard van Bockel, bestuurder van Sint Jacob. “We stevenen af op een groot tekort aan geschikte woonzorgplekken voor ouderen in 2040. Dit is een maatschappelijk probleem dat de zorgorganisaties niet alleen kunnen oplossen, maar waarbij een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen cruciaal is.”

Nieuwbouwplannen

Ouderen die in een woonzorgcentrum komen wonen hebben steeds zwaardere zorg nodig. Diverse woonzorglocaties in de regio zijn niet ingericht op deze toenemende zorgzwaarte of voldoen niet meer aan de wooneisen van deze tijd. De investeringen van zorgorganisaties zullen in de komende jaren voornamelijk gericht zijn op het vernieuwen van deze oudere locaties. Het bijbouwen van de extra benodigde woningen kunnen de zorgorganisaties niet alleen.

Gezamenlijk werken aan een oplossing

Naar verwachting is het maximaal haalbare aantal extra woonplekken dat de geplande ver- en nieuwbouw door zorgorganisaties oplevert 400 woningen. Dit is slechts een klein deel van de 2000 extra woningen die nodig zijn in 2040. Daarom zullen ook zowel gemeenten als woningbouwcorporaties de maatschappelijke opgave om voldoende woningen voor ouderen te creëren tot een van hun prioriteiten moeten maken.

Diverse gemeenten in Kennemerland zijn bezig met het actualiseren van de gemeentelijke Woonvisie. De zorgorganisaties doen een oproep aan deze gemeenten om de bevindingen van het rapport daarin op te nemen en om bij plannen voor gebiedsontwikkeling ouderenhuisvesting een plek te geven. Ook het uitbreiden van de capaciteit en infrastructuur voor zorg thuis zal onderdeel moeten zijn van de plannen. Ten slotte adviseren zij om de huisvestingsopgave ouderenzorg een plaats te geven in de prestatieafspraken tussen woningcorporaties en gemeenten.

Van Bockel: “Alleen als alle betrokken partijen – zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en het zorgkantoor – zich gezamenlijk inspannen, zullen er in 2040 voldoende geschikte huisvestingsplekken beschikbaar zijn voor kwetsbare ouderen die zware zorg nodig hebben.”

Het rapport is hier te lezen.